ACMR 2020's Committee

Conference Co-Chair

Huafeng Ding, China University of Geosciences (Wuhan), China

Haitao Liu, Tianjin University, China

Scientific Committee

Dan Zhang, York University, Canada

Bin Zi, Hefei University of Technology, China

Lianqin Yu, Wuhan Textile University, China

Advisory Committee

Bo Hu, Yanshan University, China

Yongjie Zhao, Shantou University, China

Organizing Committee

Jie Luo, China University of Geosciences (Wuhan), China

Long Wen, China University of Geosciences (Wuhan), China

Tianye Huang, China University of Geosciences (Wuhan), China

Local Committee

Bo Li, China University of Geosciences (Wuhan), China

Guojun Wen, China University of Geosciences (Wuhan), China

Publication Chair

Chaolong Song, China University of Geosciences (Wuhan), China

Financial Chair

Changpin Li, China University of Geosciences (Wuhan), China

Publicity Committee

Guangchao Han, China University of Geosciences (Wuhan), China

Mingfeng Ge, China University of Geosciences (Wuhan), China

Min Li, China University of Geosciences (Wuhan), China

International Technical Commmitte

Coming soon...